ROZLICZ ULGĘ PRORODZINNĄ – CZYLI JAK DOSTAĆ WIĘCEJ NIŻ 500 ZŁOTYCH NA DZIECKO

Nie tylko 500 złotych można dostać na dziecko. Rozliczając ulgę prorodzinną uda się dołożyć do domowego budżetu od 100 do ponad 220 złotych  miesięcznie. W przeciwieństwie do programu 500plus w tym wypadku pieniądze należą się również na dzieci powyżej 18 roku życia, pod warunkiem, że się uczą. Wymóg jest jeden.  Musisz do końca kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym poprawnie wypełnioną deklaracje podatkową.

W tym roku możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także zwrot w gotówce niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu chociażby na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w deklaracji PIT-36, PIT-37.

Ulga na każde dziecko, również na pierwsze

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko. Odliczenie stosuje się od podatku. Ma to znaczenie, gdyż w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i spore kwoty wracają do naszych portfeli.

W zeznaniu za rok 2015 (składanym do końca kwietnia 2016 roku) możemy odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka,  ale tu obowiązuje limit, wasz dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie może przekraczać łącznie 112.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na każde dziecko, jeśli wychowujemy dwójkę dzieci,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Jeżeli masz troje, czworo lub więcej dzieci, na dwójkę pierwszych przysługuje ulga 92,67 zł niezależnie od limitu przychodów, na kolejne dzieci stosujemy kwoty podwyższone, również nie stosując limitu przychodów. Limit ten stosujemy wyłącznie w przypadku wychowywania jednego dziecka.

Jeden dzień wystarczy, żeby odliczyć ulgę na dziecko

Jeżeli urodziło ci się dziecko w sylwestra to już możesz odliczyć podatek na dziecko, gdyż odliczenie na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje, jeżeli co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego osoba korzystająca z ulgi wykonywała władzę, pełniła funkcję lub sprawowała opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Wystarczy zatem, żebyś miał dwójkę dzieci w  jednym dniu w roku, to nie musisz już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku liczysz poszczególne miesiące roku. Za te miesiące w którym miałeś jedno dziecko rozliczasz 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których miałeś dwójkę – 2×92,67 zł. Jeżeli zatem dziecko urodziło ci się 5 października, to odliczasz trzy miesiące.

Warunki jakie musisz spełnić

 1. Odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi wykonywałaś władzę rodzicielską; pełniłaś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało; sprawowałaś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
 2. Odliczenie dotyczy dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 3. Odliczenie dotyczy również dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.
 4. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana prawa do władzy rodzicielskiej lub opieki i przejdzie ona na inną osobę – można ustalać limit dzienny ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni.
 5. Jeżeli w trakcie sprawowania praw nad dzieckiem zmianie ulegnie podmiot, który te prawa posiada, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
 6. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę możecie odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez was ustalonej. W związku z tym na jedno dziecko ulga może być wykorzystana tylko przez jedno z rodziców (odliczona od podatku jednego z rodziców) bądź też przez oboje rodziców wspólnie. Dzielenie się ulgą następuje zatem przede wszystkim na drodze ich wzajemnego porozumienia.
 7. Odliczenia nie stosuje się, jeżeli do dziecka mają zastosowanie przepisy przewidujące: opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego) oraz opodatkowanie podatkiem tonażowym.
 8. Rozliczenia dokonuje wyłącznie podatnik. Ulgi nie może rozliczać płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.

Jakie dokumenty musisz mieć, żeby rozliczyć ulgę

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (uznać należy zasadę, że może to być każdy dowód, który przyczyni się do ustalenia stanu faktycznego), w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

źródło: Ministerstwo finansów

 

Podziel się
Podziel się


Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o

wpDiscuz
%d bloggers like this: