WNIOSEK 500+. OSTATECZNA WERSJA DOKUMENTU, KTÓRY TRZEBA WYPEŁNIĆ

Jest już ostateczna wersja wniosku 500+. Trzeba go wypełnić, żeby dostać 500 złotych na dziecko. Jakich potrzeba informacji i dokumenty? Jak się oblicza dochód do 500+? Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

WNIOSEK 500+(PLUS) – OSTATECZNY WERSJA 

Świadczenie jest przyznawane do 30 września roku 2017. W przyszłym roku trzeba złożyć kolejny wniosek. Najłatwiej mają Ci, którym przysługuje 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Nie muszą podawać żadnych informacji o dochodach czy analizować, jak pokazują wasze pytania, często skomplikowanej sytuacji rodzinnej.

500+ na drugie dziecko

Wniosek ma aż 9 stron, ale jest bardzo łatwy do wypełnienia. Trzeba jedynie wpisać dane osobowe członków rodziny, pesele itd.  oraz urząd skarbowy, podpis i do urzędu. Później wypada tylko czekać na pieniądze, które wpłyną na konto, jeśli numer rachunku wpiszecie do wniosku. Pamiętaj jednak, że wypełnienie wniosku jest konieczne. Bez tego, mimo, że ci się pieniądze należą, bo nie zależą od dochodów rodziny, nikt ci sam ich nie prześle.

500+ na pierwsze dziecko

W tym wypadku sprawa się lekko komplikuje, bo trzeba udowodnić, że twój dochód nie przekracza 800 złotych netto na osobę (w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 złotych). Ważne jest, że nie trzeba przedstawiać dochodów z rozliczenia podatkowego PIT, bo gmina sama je sprawdzi w systemie. Pamiętaj też, że rokiem bazowym jest teraz 2014 i to dochód z tego roku jest brany pod uwagę. No chyba, że zmieniłeś straciłeś pracę lub znalazłeś lepszą i przekraczasz próg. Wtedy musisz o tym poinformować urząd (więcej w dalszej części tekstu). Pozostaje wpisanie rubryki z innymi dochodami. A lista jest spora.

1.Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny. To ważne, bo możesz je odliczyć od dochodów. Jeśli więc twój mąż/żona/partner płaci alimenty na dzieci z innego związku, nie liczą się one do waszego aktualnego dochodu.

2. Jeśli w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ( w tym roku jest to 2014 rok), na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( zasady określone są w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) do wniosku dołączacie załącznik, w którym wpisujecie osiągnięty dochód. Załącznik wypełnia każdy członek rodziny, który osiągnął dochód. Co się wlicza? Tu lista jest naprawdę spora. Wymieniamy wszystkie zawarte w ustawie przypadki, bo mamy w tych sprawach bardzo dużo pytań. 

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939−1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939−1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym ma służyć ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , stypendia doktoranckie określone w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003−2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, − dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym, – świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia, m.in. socjalne, szkolne, doktoranckie, sportowe.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU 500+

3. Ewentualne dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wypełniasz oświadczenie, które jest załącznikiem do wniosku. Wpisujecie dochód, jaki osiągnęliście, należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU 500+

4. Rolnicy starający się o 500+ na pierwsze dziecko wpisują uzyskane dochody z gospodarstwa rolnego. W tym wypadku również jest oświadczenie, w którym wpisujecie ile wynosiła powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2014.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU 500+

Samotne matki

Samotne matki nie mają żadnych preferencji przy staraniach się o 500 złotych na dziecko. Wniosek doprecyzowuje, że osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Pamiętajcie również o zmianie, którą wprowadzili posłowie. Pierwotnie był zapis, że 500 złotych na pierwsze dziecko nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne  na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Na szczęście posłowie wykreślili ten absurdalny zapis. Dlatego osoba samotnie wychowująca dziecko może składać wniosek 500+ na pierwsze dziecko bez zasądzonych alimentów.

Co z dzieckiem po rozwodzie rodziców? Komu się liczy jako „pierwsze dziecko”?

Dziecko wpisuje do wniosku ten z rodziców, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Bowiem świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. Dla rodziców po rozwodzie, spełniających ten warunek, którzy założyli nowe rodziny i mają kolejne dzieci, ich wspólne dziecko zalicza się do obu rodzin. 

Dochód utracony i uzyskany

O dochód utracony i uzyskany dostajemy od was najwięcej pytań. Jeśli staracie się o 500+ na pierwsze dziecko we wniosku musicie przedstawić informacje na ten temat. Ważne jest to, że jest wyraźnie napisane, że dochód utracony lub uzyskany liczy się nie tylko w roku bazowym, ale również po nim. Jeśli zatem w 2014 roku macie dochód niższy niż 800 złotych na osobę, a dwa miesiące temu dostaliście lepszą pracę, dochód się zdecydowanie wzrósł, to trzeba o tym poinformować urząd.

Utrata dochodu

oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), − utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Uzyskanie dochodu

oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

JAK OBLICZAĆ DOCHÓD DO PROGRAMU 500 ZŁOTYCH NA DZIECKO

Tyle ustawa, ale pamiętajcie, że to urząd gminy będzie ją interpretować i to urzędnicy podejmują decyzje o przyznaniu 500 złotych na dziecko. W niektórych urzędach trzeba na przykład zgłaszać każdą nową umowę o pracę, nawet jeśli jest z tym samym pracodawcom.

We wniosku jest wyraźnie napisane, że jeśli otrzymaliście 500 złotych na pierwsze dziecko to w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego,  w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych w oświadczeniu, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu.

Komu nie przysługuje 500+ na dziecko

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko wszyło za mąż/ożeniło się ;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
 • jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

13 PRZYPADKÓW, GDY NIE DOSTANIESZ 500 ZŁOTYCH NA DZIECKO

Wniosek trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

A na koniec najważniejsze. Urząd ma trzy miesiące na weryfikacje i wypłatę pieniędzy. Jeśli zatem wniosek złożycie na początku kwietnia (program 500+ startuje 1 kwietnia) na początku wakacji dostaniecie pieniądze, oczywiście z wyrównaniem za ten czas oczekiwania.

Jeśli masz pytanie na temat tekstu to wpisz je w komentarzach. Postaramy się szybko odpowiedzieć. 

Jeśli uważacie, że ten wpis jest ciekawy, podzielcie się nim i bez oporów rozsyłajcie w sieci.

Podziel się
Podziel się


Dodaj komentarz

445 komentarzy do "WNIOSEK 500+. OSTATECZNA WERSJA DOKUMENTU, KTÓRY TRZEBA WYPEŁNIĆ"

Powiadom o

Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
24 lutego 2016 08:53

A jeśli w zeszłym roku mój dochód przekraczał 800zł a od stycznia tego roku dostaje zasiłek macierzyński nizszy od dochodu w 2014 i mieszczę się w tym kryterium?

pysia
6 czerwca 2016 16:20

zmiesciła sie pani w tym kryterium miała pani zaswiadczenie od pracodacy ?

Sylwia
24 lutego 2016 14:56

Czy jeśli złożę wniosek o 500+ to czy traci się dotychczasowy zasiłek rodzinny

Ola
24 lutego 2016 15:25

500+ nie ma wpływu na inne zasilki wiec zasilek rodzinny pozostanie bez zmian

Monika
24 lutego 2016 15:02

Jeśli moje dziecko niepełnosprawne kończy 18 lat w 1 czerwca to dochód na osobę w mojej rodzinie będzie liczony 800zl,czy 1200 zl. Mam jeszcze młodsze dziecko ,a nie wiem jakie kryterium będzie mnie obowiązywało ?

Gosia
13 marca 2016 20:05

1200zł ale na dwoje dzieci dostaniesz tylko do 30 maja a po czyli od 1 czerwca tylko na jedno

katka
18 marca 2016 18:39

w czerwcu jeszcze tez dostaniesz (choc mniej, bo) proporcjonalnie do ilosci dni do urodzin…. w czerwcu dostaniesz tyle, liczysz 500zł/na 30dni i pomnozone razy ilosc dni do dnia urodzin.

24 lutego 2016 16:45

Czy alimenty sa wliczane do dochodu samotnej matki czy brany jest pod uwage tylko dochod uzyskany z umowy o prace/umowy zlecenia?

krystyna
24 lutego 2016 20:30

Jesli mam zasądzone alimenty ,a nie pobierałam ich ,czy nie licze ich do dochodu.Czy wystarczy napisac oswiadczenie ,ze nie pobierałam alimentow?

Goga
25 lutego 2016 17:19

Jeśli w 2014 dochód przekracza 800 zł bo mąż miał nadgodziny i wykorzystaliśmy ulgę prorodzinną, a w w 2015 dochód nie przekroczył 800 zl to czy mogę składać wniosek na pierwsze dziecko?

katka
18 marca 2016 18:41

wydaje mi sie, ze decyduje aktualna sytuacja dochodowa… ten rok 2014 jest tylko umowny, bo to potrafia sprawdzic, bo za 2015 nie wszyscy jeszcze pit zlozyli… ale liczy sie aktualny dochod!

Agnieszka
26 lutego 2016 18:08

Witam. Czy jezeli nie żyje z partnerem, nie mieliśmy ślubu ani nie mam zasadzonych alimentów na rzecz dziecka to moge starać sie o zasiłek?

konrad
26 lutego 2016 19:06

A jeśli żona w 2014 była w ciąży i urodziła w lipcu ale była już od początku na zwolnieniu i otrzymywala pieniadze. Tylko ze teraz od stycznia jest już bez dochodu bo skończyła się umowa i dochód utracono to bedzie się to liczyć czy wezmą pod uwagę rok 2014?

Anna
27 lutego 2016 16:21

Witam mam pytanie co w przypadku jak pracuję na umowie zlecenie i mój dochód co miesiąc jest inny,co miesiąc powiadamiam urząd czy przekraczam 800 na osobę?

Hanna
29 lutego 2016 18:22

Mam dwoje dzieci: córka 21 lat( studentka) i syn 12 lat (orzeczenie o niepełnosprawności).
Rozumiem ,ze syna traktuję jako pierwsze dziecko i obowiązuje mnie kryterium 1200 zł a dochód dzieli się na 4.
Czy do dochodu wliczam stypendium socjalne(córka), stypendium Jana Pawła(syn), świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny z dodatkiem na rehabilitację?

Aneta
29 lutego 2016 18:32

Ja mam syna 20 lat z orzeczenie o niepełnosprawności znaczne , córka 16 lat i córka 7 lat to mam liczyć dochód na pierwszą córkę 16 lat ,1200 zl czy 800 zł za 2014 rok

sabina
29 lutego 2016 22:26

Jesli mój dochód za 2014 był zero a od 2015 luty podjełam prace do końca roku nie przekraczał mi dochód a mianowicie juz w roku 2016 po podwyżce średniej krajowej a mam do tego jeszcze alimenty czyli dochód ponad 1600 zł na dwie osoby nadal pracuje i przekracza mi dochód czy otrzymam również 500 plus ?

Katarzyna
1 marca 2016 11:01

Mój mąż ma umowę na najniższą krajową. Czy mam poinformować urząd, ze w tym roku wzrosła ona do 1355 zł?

Dorota
1 marca 2016 14:42

Mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów. Jaki trzeba przedstawić załącznik, by starać się o 500zł na pierwsze dziecko?

Aga
2 marca 2016 11:29

w części I pkt 4 dane członków rodziny wpisuje też siebie pomimo że wpisałam siebie jako osobę ubiegającą się o świadczenie

DOROTA
2 marca 2016 11:31

CO ODLICZA SIE OD OCHODU ABY STARAĆ SIE O TO 500 + PRZY JEDNYM DZIECKU I ZA KTÓRY ROK BĘDZIE BRANY DOCHÓD

Magdalena
2 marca 2016 13:27

A sytuacja bardziej skomplikowana. W 2014 nie otrzymywałam żądnych dochodów opodatkowanych jedynie stypendium szkoleniowe. Natomiast od kwietnia 2015 roku do listopada 2015 otrzymywałam wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego. W październiku 2015 rozpoczęłam pracę więc od grudnia 2015 nie otrzymuję już FA a jedynie pensję. W tej chwili pracuję i nie otrzymuję FA. Sprawa u komornika zaległość alimentacyjna ok 95 tys zł. Jestem w trakcie rozwodu, mam dwoje dzieci i mieszkają ze mną. Czy w takim razie męża będę musiała wpisywać w skład rodziny choć z nim nie mieszkam i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa i posiadamy rozdzielność majątkową.

Aleksandra
2 marca 2016 15:56

Jak to wygląda w przypadku małżeństw zawartych w 2015 roku i dzieci z tego rocznika, czy mozna się starać o 500 zl na pierwsze dziecko? Wymagane są informacje o dochodach z 2014 roku a wtedy wraz z męzem rozliczalismy się osobno..jak.to ugryzc?

Pati
3 marca 2016 14:21

a co w przypadku jak drugie dziecko urodzone jest we wrześniu 2014 roku ? czy wogole na drugie sie nalezy ? a jezeli na pierwsze tez to jak tutaj wyliczyc dochod, usredniajac 845 wyszlo w 2014 , ale w 2015 juz powinno byc liczone na 4 osoby, czy w takim razie usrednic trzeba z 2014 i 2015 i to podac ?

Kinga
4 marca 2016 19:35

Czy ulga prorodzinna wlicza sie do dochodu 500+ i do zasiłków rodzinnych??

Ala
5 marca 2016 11:00

Mam dwoje dzieci urodzonych: 1990 im1992.
Czy mogę się starać o wsparci e finansowe na dziecko z 1992 bez wymogu kryterium dochodowego. Dodam, że nie pracuje i studiuje pobierając tylko stypendium specjalne

Jolanta
6 marca 2016 18:50

Nieścisłość – nieprawnie pobrane świadczenie trzeba będzie zwrócic,ale bez odsetek.

Hela
6 marca 2016 21:11

Jeżeli mąż ma na umowie brutto 2900 zl plus premie to czy przez te premie przekraczamy dochód 800zl czy premie nie bierze się pod uwagę tylko kwotę jaka ma mąż na umowie? Dodam że mamy jedno zdrowe dziecko

8 marca 2016 14:47

Mam pytanie pobieram zasiłek rodzinny w Niemczech czy dostane 500zł.na drugie dziecko?

ania
8 marca 2016 15:20

A jeżeli byłam na macierzyńskim przez 6 miesięcy w 2014 roku i drugą połowę pracowałam z dochodem ok 1200 zł i mąż pracował cały rok z dochodem 1200 zł mamy 1 dziecko to czy powinniśmy się starać o 500+ czy nie ma sensu. Jak rozpatrywane jest jeżeli w tym momencie mamy po 1350 netto do ręki pensji a w 2014 było mniej?

Gabriela
8 marca 2016 16:15

A jezeli w 2014 bylam zarejestrowana jako bezrobotna i dopiero w 2015 podjelam prace na umowe zlecenie przedluzana co miesiac to jak mam to we wniosku wypelnic ?

marta
8 marca 2016 18:39

Witam.Mieszkam z partnerem i mamy dwóch synów,ja obecnie przebywam na macierzyńskim a partner ma gospodarstwo rolne ale nie płaci Krus -czy mogę starać się o 500+ na obydwóch synów? jeśli mi dochód wyjdzie równo 800zł to dostane czy nie?

Ewela
8 marca 2016 21:05

Witam. Jestem ciekawa jak wygląda sytuacja, w której się znajduję. Zameldowana jestem razem z dzieckiem u mamy, ale mieszkam gdzie indziej z partnerem( ojcem dziecka). Czyje dochody mam wziąć pod uwagę??

Martyna
9 marca 2016 18:55

W 2014 r. nie pracowalam,podjelam prace w sierpniu 2015r. 2 miesiace pracowalam na caly etat i zarabialam kolo 1400 zl, pizniej przeszlam na pol etatu i tak jest do tej pory,pobieram alimenty z funduszu na corke w kwocie 500 zl. Jak bedzie liczony moj dochod?

9 marca 2016 19:02

Witam zastanawiam się tak naprawde hakie dokumenty sa potrzebne by dostac na pierwsze dziecko 500+ sa rozne wersje

justyna
10 marca 2016 11:10

Mam 3 dzieci 14,7 i 4 lata .Za 2014 rok oświadczenie potrzebne z mojej i męża pracy- z US?. Rozpoczęłam w 2014 r studia i mam stypendium socjalne jak to rozliczać?Teraz nadal mam stypendium

Ewela
10 marca 2016 19:14

czy do PIT-a z 2014r. doliczam jeszcze zwrot za dziecko z całego roku i dopiero wyliczam czy załapię się na 500zł ???

piotr
11 marca 2016 09:41

mam taką sytuacje zona w 2014 r była na zwolnieniu do kwietnia i pobierała pieniadze pózniej zwolniła sie i zajerestrowała sie jako bezrobotna i pobrała za trzy miesiące zasiłek , i od tego czasu już nie paracuje, tylko mąz pracuje, to czy bedzie sie jej nalezalo swiadczenie za pierwsze dziecko????

iza
11 marca 2016 11:02

Witam, mam pytanie, samotnie wychowuję córkę, zatrudniona jestem na najniższą krajową czyli mój dochód nie przekracza 800 zł na głowę, mam zasądzone alimenty ale były mąż nie przekazuje mi ich a ja o nie nie walczę , czyli mam je na piśmie ale praktycznie nie dostaje. Co mam złożyć aby dostać 500 zł i czy mi się należą

Dariusz
12 marca 2016 08:55

Czegoś tu nie rozumiem na pitach 36 mam dochód brutto a tu pisze ze nie możne przekraczać 800 netto jak ja mam to obliczyc??

karolina
14 marca 2016 20:22

u mnie jest taka sytuacja z pitow za 2014 rok wyliczylam ze nalezy sie nam 500zl ale w 2015roku maz zmienil prace ja pobierałam zasiłek dla bezrobotnych w lipcu urodzilam dziecko i obecnie pobieram kosiniakowe czy mamy skladac wniosek na 500+

Alicja
15 marca 2016 17:50

W 2014 moje dochody przekraczały 800zl na osobe jednak od września ubiegłego roku straciłam prace i mam dochod 275zl na osobe Skąd mam wziąć zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu?? Z Urzędu skarbowego??

Olllaa
15 marca 2016 20:14

Witam. Jestesmy malzenstwem , maz ma corke z poprzedniego zwiazku i mamy wspolna corke. Czy wspolna corka bedzie liczona jako drugie dziecko i mozemy starac sie o 500 bez kryterium dochodowego ?

katka
18 marca 2016 18:51

tak, ale tylko maz moze zlozyc wniosek, gdyz to maz ma dwoje dzieci swoich, nie Pani.

katka
18 marca 2016 18:56

rozumiem, ze corka z poprzedniego zwiazku meza mieszka z Wami? bo jesli tylko ją ma, ale nie mieszka i z Wami albo tez zgodnie z orzeczeniem sadu nie jest orzeczone, ze jest sprawowana obustronna opieka rodzicow to sie nie nalezy… musi byc orzeczenie sadu ze maz jest jej opiekunem, lub maz na pol z byla zona sprawuje opieke wtedy wlicza sie ja i ojcu i matce do rodziny w przypadku przeliczania dochodu, dzielenia na wieksza ilosc osob dochodu, ale swiadczenie dostanie tylko jeden rodzin, jesli tylko jednemu sad przyznal opieke, lub obojgu rodzicom proporcjonalnie do ilosci miesiecy przebywania jesli maja… Czytaj więcej »

Olllaa
15 marca 2016 20:26

Witam. Jestesmy malzenstwem , maz ma corke z poprzedniego zwiazku i teraz mamy wspolne dziecko. Czy na wspolne dziecko moze sie starac o 500 jako na drugie bez kryterium dochodowego ? Wyzej jest napisane ze dziecko z wczesniekszego zwiaku liczy sie do obu rodzin. Wiec jak to jest ?

Olllaa
15 marca 2016 21:08

Wiec jesli placi alimenty ale nie widuje dziecka poniewaz byla partnerka nie pozwala ( z noewiadomych powodow ) nie mpze sie starac na drugie ktore wspolnie wychowujemy bez kryterium ?

ania
16 marca 2016 17:58

wita. w roku 2014 bylam na zasilku chorobowym i macierzynskim z krus. dochod liczony dla rolnikow nie przewyzsza 800zl a po dodanie nieopodatkownej kwoty przewyzsza. czy zatem dostane na pierwsze dziecko 500zl?

Anna
17 marca 2016 12:39

Skończyłam niedawno szkołę. Teraz jestem zarejestrowana w urzędzie jako bezrobotna i jestem w ciąży z drugim dzieckiem. Z partnerem mieszkamy razem lecz jeszcze nie mamy ślubu. Czy mogę złożyć wniosek 500+ na siebie i jakie dokumenty muszę przedstawić do wniosku jeśli nie pracuję czy muszę wtedy przedstawić dochody partnera?

anna
17 marca 2016 14:23

Od maja 2014 byłam na macierzyńskim rocznym, obecnie jestem na wychowawczym .Pobieram zasiłek rodzinny i dodatek do wychowawczego 400 zł ,czy należy się500+ ( pierwsze dziecko) .

Iza
17 marca 2016 17:19

Dlaczego w artykule jest napisane , ze osoby , które są np. na karcie podatkowej muszą wpisać swoje dochody??? Przecież będąc na karcie podatkowej nie wykazuje swoich dochodów tylko opłacone składki na ZUS + Urz. Skarbowy (teraz np. 5 zł mies). Na wniosku w załączniku nr 3 jest punkt, kiedy trzeba wpisac swoje dochody i potem odjąc składki. Jest to nierealne, niemożliwe… Nie prowadzi się żadnych ksiąg rozliczeniowych, nie zbiera się faktur. Rozliczając się co roku z Urz. Skarbowym Pit 16 podaję tylko jakie opłacałam składki na ZUS. W U.S. powiedziano mi także , że na KARCIE PODATKOWEJ nie wykazuje… Czytaj więcej »

Mariola
17 marca 2016 18:21

U mnie to wygląda tak.:W styczniu 2014r zaczełam pracę za 1600zł, maż cały czas pracuje i ma 1550zł. W czerwcu 2014 zaszłam w ciążę, przeszłam na chorobowe, umowe miałam do konca marca 2015(wygasła i mi nie przedłużyli) a urodziłam 11 marca więc miałam zasiłek macierzynski z zusu do marca tego roku. Już się skończył więc nie mam już zadnego dochodu , została tylko ta męża pensja.W tej chwili nie przekraczamy 800zł na os. Z tego co tu czytam to wezma pod uwagę obecną utratę dochodu i załapię się na 500+ ???? czy mogę miec jakis problem?? bo w 2014 przekraczaliśmy… Czytaj więcej »

Ja and ja
17 marca 2016 19:14

Czy zasiłek wychowawczy( jestem na urlopie wychowawczym) tez liczy się do dochodu? Jeśli dostanę 500 zł to stracę ten zasiłek?
Napisaliście, że nie trzeba pitu za 2014 więc jaki dokument będzie potrzebny gdy jest umowa o pracę a później urlop macierzyński? Z urzędu skarbowego tylko?

Magdalena
17 marca 2016 19:17

Witam, mój dochód na osobę wynosi za rok 2014 800,51zł, natomiast za rok 2015 dochód na osobę wynosi 796,61. Który dochód będzie się liczył. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim od sierpnia 2015r do sierpnia tego roku. Czy jest szansa na dostanie 500zł?

mawea
17 marca 2016 21:40

Jak wygląda sytuacja kiedy ojciec dziecka płaci co miesiąc różne kwoty (w ramach obowiązku alimentacyjnego- bez wyroku sądowego) ? we wniosku trzeba wykazać ile i w jakim miesiącu płacił czy wyliczyć średnia?

18 marca 2016 12:13

Moje pytanie jest takie jeśli należy mi się zasiłek rodzinny to automatycznie mój dochód nie powinien przekraczać 800 zl? czy inaczej to będzie liczone?

18 marca 2016 13:16

Mój partner podjął staz w tym miesiącu(7 marca), ktory jest calkiwicie finansowany ze środków unijnych (EFS). Wedlug ustawy jest to kwota nieopodatkowana a takze nie potracaja mu zadnych skladek, nie rozlicza sie w US z tej kwoty. Czy prawdą jest ze rowniez nie wlicza sie jej do dochodu rodziny?

wpDiscuz
%d bloggers like this: